Gestionem els
residus d'avui per a convertir-los en els recursos de demà

"Viuda de Lauro Clariana és una de les principals firmes del sector."

Viuda de Lauro Clariana S.L. és una empresa fundada en 1956 que compta amb més de 60 anys d’experiència en la recuperació i el tractament de reciclatge de metalls fèrrics i no fèrrics. Actualment, compta amb un total de 9 plantes capdavanteres en tecnologia.

Autoritzada per l’Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya i el INAGA del Govern d’Aragó per a la gestió, el reciclatge i el transport de residus, Viuda de Lauro Clariana centra les seves activitats en el reciclatge de metalls fèrrics i no fèrrics, vehicles fora d’ús, pneumàtics fora d’ús, residus d’aparells elèctrics i electrònics, paper, cartró, bateries, cables, electrodomèstics, així com enderrocaments i demolicions industrials.

Oficina central a Molins de Rei

La valoració dels materials es realitza amb la màxima qualitat, respectant a l'entorn natural,
i la seguretat i la salut dels treballadors.

Viuda de Lauro Clariana fonamenta la seva llarga trajectòria en un total compromís amb el medi ambient, recuperant al màxim totes les fraccions valoritzables de la matèria primera, aconseguint que el residu sigui el menor possible. Aquest procés de millora contínua fa necessària una constant adequació de mitjans, sistemes i maquinària a la tecnologia més avançada. Amb la mirada sempre posada en l’excel·lència, comptem amb certificats de les principals normes internacionals de Medi Ambient, Qualitat i Prevenció de Riscos Laborals.

La nostra activitat promou l'economia circular del sector

A partir del tractament i la recuperació de residus, obtenim matèries primeres per a ser introduïdes de nou en el mercat de metalls. D’aquesta manera, contribuïm activament a la sostenibilitat ambiental i estenem el cicle de vida dels productes.

Els residus queden reduïts al mínim i mantenim les matèries primeres dins de l’economia, sempre que ens és possible.

QUÈ FEM?

Tractaments y recuperacions

Viuda de Lauro Clariana és una empresa especialitzada en el tractament i la recuperació de matèries primeres procedents de cotxes, residus d’aparells elèctrics i electrònics, així com la gestió i la recuperació de ferralles fèrriques i no fèrriques. A més, gestiona la preparació i subministrament de materials fèrrics i no fèrrics per al consum de les acereries i foses especials, així com refineries d’alumini, coure i altres.

Viuda de Lauro Clariana compta amb serveis de desballestaments, desmuntatges i demolicions de naus i instal·lacions industrials. Així mateix, posseeix una gran flota de camions grua, premses mòbils i mitjans de transport amb servei de contenidors per a cobrir les necessitats dels clients i els proveïdors.

FERRALLES
FÈRRIQUES

FERRALLES NO FÈRRIQUES

VFU

(vehciles fora d'ús)

RAEE

(residus d'aparells elèctrics i electrònics)

CABLES

ENDERROCAMENTS Y DEMOLICIONS